algemene voorwaarden

Home > Huisregels

Inschrijving 

1. Door middel van een ingevuld inschrijfformulier, ingezonden aan de organisatie, verklaart de aanvrager (deelnemer) zich akkoord  met deelname en met de deelnemingsvoorwaarden voor deelname aan Waterland Werkt, alsmede met de huisregels gemeld op de website. De organisatie accepteert nimmer algemene voorwaarden zijdens de deelnemer.

2 Een door de organisatie bevestigde inschrijving, geeft recht op een door de organisatie aan te wijzen stand-locatie. Een voorkeur kan worden opgegeven, maar kan niet worden afgedwongen. De organisatie bepaalt. 

2 a) De organisatie kan niet worden verplicht tot het (vooraf) garanderen van een hoek,- kop- of tussenstand. Op basis van de toegewezen stand-locatie dient de deelnemer zich aan de hiervoor geldende afmetingen en eerder genoemde bepalingen te houden. 

2 b) De organisatoren kunnen in bijzondere gevallen of indien dit om organisatorische redenen nodig blijkt te zijn, een inschrijving niet in behandeling nemen, minder standruimte vaststellen dan waarvoor is ingeschreven, standruimte toewijzen met hierin opgenomen één of meerdere aanwezige bouwkundige ‘pilaren’, tot wijziging van reeds vastgestelde standruimte en kantoorunits besluiten, de stand-locatie veranderen, een en ander zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op vergoeding van schade. 

3 De op het inschrijfformulier gevraagde gegevens dienen volledig en naar waarheid te worden vermeld. De organisatie heeft, zonder daartoe tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, het recht, goederen en diensten die zij niet toelaatbaar acht, te weigeren, respectievelijk terstond van de beurs te doen verwijderen. 

4 Het (gedeeltelijk) onderverhuren (al dan niet tegen betaling) of overdragen van standruimte, standbouw, sollicitatie units, workshopruimtes of bedrijfspresentatieruimte aan andere organisaties dan genoemd op het inschrijfformulier, is niet toegestaan anders dan na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie. Bij overtreding van deze bepaling is de deelnemer genoemd op het inschrijfformulier, een boete verschuldigd van € 25.000,- aan de organisatie. Deze bepaling is niet voor rechtelijke matiging vatbaar. 

 

Annuleringen 

5 De organisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde, wegens bijzondere omstandigheden (overmacht) de data en/of locatie voor de expositie te wijzigen of de beurs geen doorgang te laten vinden zonder dat in die gevallen de deelnemer aanspraak kan doen gelden op vergoeding van enigerlei schade, tegenover de organisatie. 

5 a) De organisatie is niet aansprakelijk te stellen voor welke gevolgen dan ook bij het eventueel wisselen van (beurs)locatie 

6 Vindt de beurs vooraf geen doorgang, als bedoeld in artikel 5, dan worden de inschrijvingen en eventueel reeds verstrekte toewijzingen van beursruimte als vervallen beschouwd en zullen de door de deelnemer gedane betalingen aan de organisatie, worden gerestitueerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor de vergoeding van de gemaakte kosten of schade als gevolg.

6 a) Indien de beurs tijdens de beursdag wordt onderbroken op last van de politie of enige overheidsinstantie, omwille van openbare orde en/of veiligheid, dan vindt geen restitutie plaats. De organisatie is alsdan niet aansprakelijk voor vergoeding van gemaakte kosten of schade als gevolg. 

7 Aan een inschrijving kan door de deelnemer geen voorwaarde worden verbonden. Een inschrijving kan niet eenzijdig door de deelnemer worden ingetrokken dan wel gewijzigd. De organisatie willigt een verzoek tot annulering alleen in indien de deelnemer een annuleringsvergoeding voldoet. Deze vergoeding bedraagt bij ieder evenement telkens 50% van de totale huursom, indien men tot vier weken voorafgaand aan het evenement annuleert. Bij annulering binnen vier weken voorafgaand aan het evenement is men 100% van de totale huursom verschuldigd. 

 

Betalingstermijnen 

8 Vanaf de inschrijving is de deelnemer een huursom per stand-locatie verschuldigd. De standaard huursom voor een gewone (indoor) locatie, staat vermeld op de website. De huursom voor een buitenlocatie wordt op basis van maatwerk bepaald. Een deelnemer die kiest voor een buitenlocatie mag de aanmelding binnen twee dagen na ontvangst van de factuur annuleren wanneer de deelnemer de deelnemingskosten te hoog vindt. 

8 a) De huursom dient binnen twee weken na de factuurdatum te worden voldaan. Indien de aanmelding korter dan drie weken voorafgaand aan de beurs wordt gedaan, wordt deze betalingstermijn dusdanig verkort dat de betalingstermijn tenminste twee werkdagen voorafgaand aan de beurs verstrijkt. 

8 b) Indien twee weken voor aanvang van de beurs geen volledige betaling van de huursom is ontvangen, vervalt zonder nadere ingebrekestelling het recht op een stand-locatie terwijl de huursom verschuldigd blijft. 

9 a) De deelnemer is van rechtswege in gebreke wanneer de huursom niet uiterlijk twee weken voor aanvang is voldaan. Vanaf die datum is de deelnemer tevens wettelijke handelsrente verschuldigd. 

9 b) De organisatie heeft recht op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten wanneer de deelnemer na ontvangst van een betalingsherinnering (ingebrekestelling) nog steeds geen betaling heeft verricht. Deze incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 75,-. 

9 c) De vordering van de organisatie (huursom en nevenvorderingen) is niet vatbaar voor verrekening. 

10 De organisatie is gerechtigd de invordering van de door de deelnemer verschuldigde bedragen uit handen te geven, waarbij alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ten laste komen van de deelnemer, vermeerderd met de alsdan geldende wettelijke rente, gerekend vanaf de vervaldag van de verschuldigde bedragen. 

 

Aansprakelijkheid 

11 Goederen bevinden zich in het beursgebouw en op de omliggende of bijbehorende terreinen voor rekening en risico van de deelnemer. De organisatie belast zich niet met het verzekeren daarvan. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade (inclusief vermissing) uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan goederen of personen, veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan de beurs. Evenmin is de organisatie aansprakelijk voor schade van derden, veroorzaakt door het gebruik van de stand, kantoorunit, bedrijfspresentatieruimte of de workshopruimte door de deelnemer of zijn personeel. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor vorderingen van derden uit deze hoofde. 

12 De deelnemer of namens deelnemer ingeschakeld personeel en derden, alsmede alle zaken van deelnemer bevinden zich in de locatie voor eigen risico c.q. risico van derden. De organisatie is niet gehouden deze risico’s te verzekeren. Deelnemer dient zich afdoende te verzekeren ter-zake van wettelijke aansprakelijkheid, brand en diefstal. De deelnemer is ook aansprakelijk voor, en is verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel dan wel door zijn inzendingen, of welke wijze dan ook, aan goederen en/of personen werkzaam bij of in opdracht van de organisatie wordt veroorzaakt. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken die anderen ter zake zouden kunnen doen gelden. 

13 De organisatie is niet verantwoordelijk voor de goede werking en/of (vervolg)schade welke voor de deelnemer mocht ontstaan van enige technische installatie en/of diensten die door derden zijn geleverd. 

14 Aan de wanden en op de vloeren van de betreffende beurslocatie c.q. de gehuurde standbouw mag geen schade worden aangebracht. De deelnemer stelt zich volledig aansprakelijk voor de herstellingen van de door zijn (of zijn medewerkers) toedoen ontstane beschadigingen van vloeren, wanden, muren, kolommen en enig ander meubilair of inventaris. 

15 Voor zover de organisatie de hierboven vermelde aansprakelijkheidsuitsluiting tegenover een deelnemer niet geldend kan maken, beperkt zij haar aansprakelijkheid tot de hoogte van de dekking die haar verzekeraar in het desbetreffende geval verleent dan wel tot de hoogte van de overeengekomen en door de deelnemer betaalde huursom. 

 

Eisen / omschrijving stand-locatie 

16 Een inschrijving geeft recht op een stand-locatie met een omvang genoemd op de website van 2 x 3 meter. Een deelnemer kan meerdere stand-locaties huren, zodat overeenkomstig een groter grondoppervlakte beschikbaar wordt gesteld. De organisatie kan binnen dit grondoppervlakte alle promotiematerialen uitstallen die maar gewenst zijn. Het is een deelnemer niet toegestaan een groter grondoppervlakte in gebruik te nemen dan gehuurd, behoudens schriftelijke voorafgaande toestemming van de organisatie. 

17 Per stand-locatie wordt een houten statafel beschikbaar gesteld met een omvang van 80 x 80 cm inclusief 2 krukken. Indien een deelnemer eigen materiaal meeneemt, laat dit de huursom ongewijzigd. 

18 Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor de aankleding van de stand-locatie. Materiaal dient passend te zijn voor de doelgroep (leerlingen ,werkzoekenden, ondernemers, baanveranderaars), mag niet aanstootgevend zijn en moet veilig zijn voor alle bezoekers. 

19 Deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen namens of van de organisatie of de brandweer op te volgen met betrekking tot de opbouw, de inrichting, het onderhoud en de afbouw van de stand. 

20 Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor de opbouw van de stand en afbouw van de stand, uiterlijk op de dag van het evenement. 

 

Gedragsregels 

21 Het is de deelnemer, tenzij vooraf schriftelijke toestemming van de organisatie is verkregen, niet toegestaan om: in de gangpaden, de andere openbare delen van het beursgebouw, alsmede in een straal van 2 kilometer buiten de beurshal, folders of enig ander promotiemateriaal uit te delen, neer te leggen, op te hangen, uit te zenden of neer te zetten; buiten de eigen standruimte, kantoorruimte of gehuurde workshop- en bedrijfspresentatieruimte op enigerlei wijze geluidshinder of anderszins overlast te veroorzaken. Ook is het niet toegestaan promotieteams met fotocamera’s o.i.d. rond te laten lopen, behalve in of vóór de eigen stand. Het is ten strengste verboden ballonnen uit te delen. 

21 a) De organisatie bepaalt of en wanneer er sprake is van de onder 21 genoemde situaties. 

21 b) De deelnemer is verplicht de instructies van de organisatie op te volgen. 

21 c) De organisatie is, ongeacht de gegeven toestemming, te allen tijde bevoegd, zonder opgaaf van redenen en zonder dat de organisatie aansprakelijk wordt voor de hierdoor geleden schade, de gegeven toestemming in te trekken dan wel instructies en aanwijzingen te geven die afwijken van de gegeven toestemming. 

21 d) Een stand dient gedurende de beursdag voor minimaal 90% van de dag bemand te zijn. Indien dit niet het geval is, is de organisatie gerechtigd de stand aan een andere partij te verhuren, zonder teruggaaf van de huur van de stand. 

22 Deelnemers aan het workshop/ bedrijfspresentatie programma (sprekers en standhouders) zijn tijdens de beurs verplicht te allen tijde gehoor te geven aan instructies van de organisatie. 

23 Het is niet toegestaan dranken en etenswaren op de stand te verkopen. 

 

Slotbepalingen 

24 Stands beschikken niet over toegang tot gas, water of ICT voorzieningen zoals WIFI. Gewone elektriciteit is binnen wel aanwezig (de standhouder heeft vooraf de mogelijkheid om aan te geven of hier behoefte aan is). Voor buitenlocaties is geen elektra te garanderen. 

25 In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie.

26 Bij calamiteiten wordt gehandeld naar redelijkheid. 

27 De organisatie heeft het recht om tegen de deelnemer die handelt in strijd met bepalingen uit deze deelnemingsvoorwaarden, of die door of namens de organisatie verstrekte aanwijzingen niet opvolgt, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst een of meer van de volgende maatregelen te nemen: 

– met onmiddellijke ingang de betrokkenen de toegang tot de beursgebouwen/de beursomgeving te weigeren, 

– zijn stand/sollicitatie-units te doen sluiten en/of te ontruimen, 

– zijn workshop/bedrijfspresentatie af te gelasten en/of te onderbreken, 

– de tentoongestelde goederen alsmede al hetgeen is opgebouwd en aangebracht onder zich te houden, 

zonder dat de deelnemer recht kan doen gelden. 

28 Op de overeenkomst tot deelneming is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing en is uitsluitend de bevoegde rechter van de Rechtbank Noor-Holland bevoegd.